நாடுகடத்தலுக்கு முன்பு தடுப்புக்காவல் வைக்கப்படுதல்

Ausschaffungshaft